Aktia Bank Abp

www.aktia.fi

Aktia Banks förmåner för SLC-medlemmar som koncentrerar sina bankärenden till Aktia 2018

1. Aktia beviljar kreditvärdiga medlemmar lån till normala lånevillkor vid inkomstavbrott, om
avbrottet i medlemmens regelbundna inkomster beror på oförutsedda ändringar i regler och
direktiv eller på oförutsedda politiska beslut. Banken debiterar inte heller expeditionsavgift för
att bevilja amorteringsuppskov på befintliga lån vid utebliven inkomst om inkomstavbrottet är
en följd av det ovan nämnda, om kunden för övrigt uppfyller kriterierna för kreditvärdighet.

2. Aktia ger 50 % rabatt på expeditionsavgifterna enligt prislistan för lantbrukslån och lån för
landsbygdsnäringsverksamhet, om medlemmen uppfyller bankens kriterier för kreditbeviljning.

3. Den lokala kundrådgivaren och Aktias lantbruksspecialister står till ditt förfogande och de är
beredda att skapa effektiva och långsiktiga lösningar för ditt företag.

4. Placering av spannmåls- och/eller skogslikviden; förmånen skräddarsys utgående från det
alternativ medlemmen väljer.

5. Som SLC-medlem och kund i Aktia kan du få Preferens- eller Premiumförmåner.

6. Med Aktias avbetalning kan du smidigt finansiera lantbrukets lösa egendom, t.ex. en traktor.

Här finns även erbjudanden som kan passa skogsägarmedlemmar. 

Kontakt till Aktias kontor och personal på www.aktia.fi och Aktias telefonservice, vard. kl.8-20

Meny